Regulamin - Net-rent

Regulamin

UMOWA NAJMU- POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1.1

Net-Rent Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (dalej Wynajmujący) na podstawie Umowy Najmu udostępni Najemcy wskazany w niej samochód

§ 1.2

Najemcą możeby być osoba fizyczna, osoba prawna oraz jakakolwiek inna jednostka, której przepisy przyznają osobowość prawną

§ 1.3

Samochód udostępniany jest Najemcy na okres wskazany w Umowie Najmu. Umowa Najmu zawierana jest na okres jednej doby (dwadzieścia cztery godziny) liczony od daty i godziny wydania samochodu lub ich wielokrotności

§ 1.4

Samochód posiada pełny zbiornik paliwa oraz zostanie wydany z kompletem dokumentów (dowód rejestracyjny oraz potwierdzenie zawarcia umowy ubezpieczenia OC) i jednym kompletem kluczy

§ 1.5

Wynajmujący wyda Najemcy samochód w stanie dobrym, bez uszkodzeń i usterek. Wszelkie zastrzeżenia i uwagi dotyczące stanu samochodu (stan techniczny, wygląd wyposażenie, stan paliwa) powinny zostać zgłoszone Wynajmującemu w momencie jego wydania oraz wskazane w Protokole Zdawczo-Odbiorczym samochodu

§ 1.6

Po zakończeniu najmu Najemca zobowiązany jest zwrócić samochód Wynajmującemu w stanie, w jakim go wynajął, wraz z kluczykami, kompletem dokumentów i wyposażeniem w miejscu i w dniu określonym w Umowie Najmu

§ 1.7

Ocena stanu pojazdu przy jego zwrocie będzie dokonywana przy pomocy Przewodnika Zwrotu Pojazdu wydawanego przez Polski Związek Wynajmu i Leasingu Pojazdów

§ 1.8

Zmiana miejsca i terminu zwrotu samochodu, w tym przedłużenie Umowy Najmu wymaga każdorazowej zgody Wynajmującego

§ 1.9

W przypadku braku zwrotu samochodu w teminie wskazanym w Umowie Najmu oraz w razie zaistnienia przesłanek uzasadniających podejrzenie popełnienia przestępstwa przywłaszczenia samochodu, Wynajmujący może zawiadomić Policję o powyższym fakcie

CZYNSZ NAJMU ORAZ INNE ŚWIADCZENIA

§ 2.1

Najemca zobowiązany jest zapłacić Wynajmującemu czynsz oraz inne świadczenia wskazane w Umowie Najmu oraz niniejszym Regulaminie. Czynsz najmu płatny jest z góry za cały okres najmu. W przypadku rezygnacji z wynajmu nie podlega zwrotowi

§ 2.2

Najemca zobowiązany jest nadto, najpóźniej w dniu wydania pojazdu, uiścić kaucję w wysokości wskazanej w Umowie Najmu na poczet zapłaty innych świadczeń wskazanych w Umowie Najmu oraz niniejszym Regulaminie

§ 2.3

Czynsz najmu, jaki zobowiązany jest zapłacić Najemca stanowi iloczyn liczby dób, na jakie samochód zostaje wynajęty, oraz stawki czynszu za jedną dobę najmu wyrażonej w złotych polskich (PLN)

§ 2.4

W przypadku, gdy Najemca nie zwróci samochodu w ustalonym w Umowie Najmu miejscu lub terminie, Najemca będzie zobowiązany do uiszczenia opłaty w wysokości odpowiadającej iloczynowi liczby dób zwłoki w zwrocie pojazdu oraz przyjętej w Umowie Najmu stawki czynszu za okres opóźnienia w zwrocie pojazdu

§ 2.5

Jeżeli Wynajmujący, na wniosek organów ścigania lub administracji, zobligowany będzie do udzielenia pisemnej informacji o użytkowniku samochodu, w związaku z popełnionym w okresie najmu wykroczeniem lub przestępstwem lub w związku z naliczeniem opłaty z tytułu nieopłaconego parkowania lub innej opłaty/kary z tytułu naruszenia przez Najemcę przepisów związanych z korzystaniem z samochodu, Najemca zobowiązany będzie do niezwłocznego uregulowania kosztu wynikającego z udzielenia powyższej informacji.

§ 2.6

W razie zwrotu samochodu z niepełnym zbiornikiem paliwa, Najemca zobowiązany będzie pokryć koszt dotankowania samochodu, który wyliczony będzie, jako iloczyn średniej ceny detalicznej jednego litra paliwa na dzień zwrotu samochodu podawanej przez Polską Izbę Paliw Płynnych (dane dostępne: www.paliwa.pl ) oraz liczby brakujących litrów paliwa Liczba brakujących litrów paliwa ustalana będzie, jako stosunek ilości paliwa wg wskaźnika paliwa do pojemności zbiornika paliwa

§ 2.7

Strony dokonają rozliczeń wynikających z Umowy Najmu najpóźniej następnego dnia roboczego, następującego po dniu zwrotu samochodu. Za dzień roboczy uznaje się każdy dzień z wyjątkiem niedziel oraz dni ustawowo wolnych od pracy. W tym terminie Wynajmujący zobowiązuje się zwrócić Najemcy nadpłacone należności, uiszczone przez Najemcę, w szczególności kwotę kaucji, uiszczonej przez Najemcę, jeżeli nie będzie ona potrzebna do pokrycia należności Najemcy z Umowy Najmu. W tym samym terminie Najemca zobowiązuje się uregulować płatności, które nie zostały wcześniej zapłacone, w tym nieznajdujące pokrycia w dotychczas uiszczonej kwocie czynszu oraz kaucji

UŻYTKOWANIE POJAZDU- OBOWIĄZKI NAJEMCY

§ 3.1

Najemca zobowiązany jest do:

a) przestrzegania przepisów prawa o ruchu drogowym oraz innych regulacji prawnych tyczących sposobu korzystania z pojazdów

b) zabezpieczenia z należytą starannością samochodu przed kradzieżą, w szczególności poprzez zamykanie samochodu po jego opuszczeniu przez kierowcę i pasażerów oraz aktywowanie zabezpieczeń przeciwkradzieżowych, a także zabezpieczenie przed kradzieżą lub utratą dokumentów oraz kluczyków oraz nie pozostawianie ich w pojeździe po jego opuszczeniu

c) niepozostawianiu widocznych z zewnątrz samochodu toreb oraz przedmiotów wartościowych w samochodzie

d) wykonywania we własnym zakresie i na własny koszt bieżącej codziennej obsługi samochodu, obejmującej sprawdzenie i uzupełnienia płynów, sprawdzanie stanu i prawidłowego ciśnienia w oponach, sprawdzanie działania świateł

e) stosowania w samochodzie rodzaju paliwa zgodnie ze specyfikacją silnika, podaną w dowodzie rejestracyjnym lub dokumnetacji technicznej samochodu

f) utrzymywania samochodu w należytej czystości

g) użytkowania samochodu w sposób, który nie spowoduje uszkodzeń jego wnętrza, w tym także bagażnika

§ 3.2

Zabronione jest:

a) podnajmowanie samochodu innym osobom oraz wykorzystanie samochodu do zarobkowego przewozu osób lub rzeczy

b) używanie samochodu do uruchamiania lub holowania innych pojazdów, przyczep lub przedmiotów, w tym podłączania do samochodu kabli rozruchowych

c) udział samochodu w rajdach, wyścigach i innych podobnych zawodach

d) prowadzenie samochodu pod wpływem alkoholu, narkotyków i innych podobnie działających środków, w tym medykamentów

e) przewożenie większej ilości osób i ładunku niż wskazane w dowodzie rejestracyjnym samochodu

f) użytkowanie samochodu poza granicami państw należących do Unii Europejskiej oraz Szwajcarii i Norwegii

g) przewożenie zwierząt, a także przedmiotów lub substancji, które z powodu swoich właściwości lub zapachu mogą czasowo wyłączyć samochód z eksploatacji lub uniemożliwić jego dalszy wynajem

h) palenie tytoniu w samochodzie

USZKODZENIE, WYPADEK, KRADZIEŻ SAMOCHODU- ZASADY POSTĘPOWANIA

§ 4.1

Najemca zobowiązany jest niezwłocznie zgłosić Wynajmującemu każde uszkodzenie, awarię, wypadek oraz utratę i kradzież samochodu lub jego wyposażenia, wskazując miejsce i okoliczności zdarzenia. Najemca zobowiązany jest skontaktować się telefonicznie z Wynajmującym pod numerem wskazanym w Umowie Najmu, nadto zobowiązany jest sporządzić pisemne oświadczenie z podaniem okoliczności zdarzenia

§ 4.2

Najemca bez zgody Wynajmującego nie jest uprawniony do dokonywania w samochodzie jakichkolwiek napraw

§ 4.3

Niezależnie od powyższego, w przypadku zaistnienia kolizji z udziałem wynajmowanego samochodu lub kradzieży samochodu bądź jego wyposażenia, Najemca zobowiązany jest wezwać Policję na miejsce kolizji lub niezwłocznie zawiadomić Policję o kradzieży

§ 4.4

Najemca zobowiązany jest udzielić Wynajmującemu wszelkich informacji oraz wyjaśnień odnośnie zaistniałych zdarzeń szkodowych z udziałem wynajętego samochodu, udostępnić Wynajmującemu wszelkie posiadane dowody pozwalające na ustalenie okoliczności zdarzenia (w szczególności notatki policyjne, pisemne oświadczenia innych uczestników kolizji), a w przypadku uszkodzenia samochodu przez inne osoby, w tym powodowania kolizji przez kierującego innym pojazdem, udostępnić Wynajmującemu informacje i dowody pozwalające na dochodzenie przez Wynajmującego roszczeń od sprawcy szkody w samochodzie lub jego ubezpieczyciela. Najemca zobowiązany jest w szczególności zabezpieczyć dane osoby kierującej będącej sprawcą kolizji oraz pojazdu sprawczego (numery rejestracyjne, marka pojazdu) oraz dane ubezpieczyciela OC tego pojazdu

ODPOWIEDZIALNOŚĆ ODSZKODOWAWCZA

§ 5.1

W przypadku uszkodzenia, utraty lub kradzieży samochodu albo jego wyposażenia Najemca ponosi odpowiedzialność za powstałą z tego tytułu szkodę na zasadach ogólnych wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa oraz Umowy Najmu. Najemca może być zobowiązany w szczególności do pokrycia szkody związanej z uszkodzeniem pojazdu lub jego kradzieżą, obejmującej zarówno koszty naprawy auta przywracającej samochód do stanu poprzedniego, czyszczenia tapicerki w przypadku jej poplamienia, zapłaty odszkodowania odpowiadającego wartości skradzionego samochodu lub jego wyposażenia, jak też do pokrycia szkody polegającej na utraconych korzyściach Wynajmującego za okres, w którym Wynajmujący pozbawiony jest możliwości wypożyczania samochodu

§ 5.2

Górną granicą odpowiedzialności Najemcy, z zastrzeżeniem postawowienia § 5.3 jest kwota wskazana w Umowie Najmu, jako Limit Odpowiedzialności Najemcy

§ 5.3

Limit Odpowiedzialności Najemcy, o którym mowa w § 5.2 nie będzie mieć zastosowania w przypadku:

a) wyrządzenia szkody w samochodzie przez Najemcę umyślnie, podczas prowadzenia samochodu w stanie po spożyciu alkoholu lub w stanie nietrzeźwym, bądź pod wpływem środków odurzających w rozumieniu Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii, a także w razie zbiegnięcia przez Najemcę z miejsca kolizji

b) w przypadku braku zachowania należytej staranności przy zabezpieczeniu pojazdu przed kradzieżą, a także braku zabezpieczenia przed kradzieżą lub utratą dokumentów oraz kluczyków oraz pozostawienia ich w pojeździe po jego opuszczeniu

c) udziału samochodu w rajdach, wyścigach i innych podobnych zawodach

d) wyjechania samochodem i powstania szkody poza granicami państw członkowskich Unii Europejskiej oraz Szwajcarii i Norwegii

– w powyższych przypadkach Najemca ponosi odpowiedzialność za szkodę w samochodzie do wysokości szkody ustalonej na zasadach ogólnych wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa

§ 5.4

W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy Najmu Wynajmujący ponosi odpowiedzialność za szkodę wobec Najemcy ustaloną na zasadach ogólnych, zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa

§ 5.5

W przypadku określonego przez podręcznik zwrotu pojazdu wydany przez Polski Związek Wynajmu i Leasingi ponadnormatywnego zużycia pojazdu Wynajmujący dokona protokolarnej wyceny powstałych uszkodzień w ciągu trzech dni roboczych a następnie przedstawi ją Najemcy. Do czasu przedstawienia wyceny Wynajmujący nie zwalnia Kaucji Najemcy. Wynajmujący określa górną odpowiedzialność Najemcy w ponadnormatywnym zużyciu pojazdu do 40% sumy ubezpieczenia pojazdu

UBEZPIECZENIA

§ 6.1

Samochód posiada ważną umowę ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych za szkody wyrządzone ruchem tych pojazdów obejmujący cały okres najmu samochodu

KIEROWCA

§ 7.1

Uprawnionym do kierowania samochodem jest każda osoba fizyczna, o ile posiada ona ważne uprawnienia do kierowania pojazdem

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 8.1

Umowa Najmu podlega prawu polskiemu

§ 8.2

Niniejszy Regulamin Najmu Krótkookresowego został zatwierdzony Uchwałą Zarządu Net-Rent Sp. z o.o. w Warszawie 14/09/2015 NR 3/2015

Call Now Button